Japan Karatedo Hayashi-ha Shitoryukai www.hayashiha.jp

NSW Karate Federation Inc www.akf-nsw.com

Hayashi-ha Shitoryu Karate Sydney Australia

Australian Karate Federation Inc www.akf.com.au

© 2014 by Jackpine Pty Limited trading Hayashi-ha Shitoryukai Karate of Australia ABN 39 050 214 616