Wangi

Class Schedule:

 

Day

Tuesday

 

 

 

Time

4:30 - 5:30 PM

5:30 - 7:00 PM

 

 

Class Type

All Grades (<13 years old)

All Grades (>13 years old)

Address:

 

Wangi Amateur Sailing Club

275 Watkins Road

Wangi Wangi NSW 2267

Instructor(s):

 

Shihan Koh, 8th Dan - Chief Instructor